Disclaimer

De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. Beeldstorm wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW.

De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Beeldstorm maar de opdrachtnemer stemt ermee in om de opdracht de starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Beeldstorm worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Beeldstorm is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Beeldstorm kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:
– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door Beeldstorm ontwikkelde ontwerpen ligt volledig bij Beeldstorm. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Beeldstorm worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

Beeldstorm is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.

Beeldstorm behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

Opzegging

In geval van tussentijdse opzegging heeft Beeldstorm naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Tarief

Het standaard uurtarief bedraagt €60,- exclusief BTW. Bij opdracht wordt er gefactureerd op basis van nacalculatie, tenzij er van te voren anders afgesproken is.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Beeldstorm gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Bijkomende kosten

Naast het honorarium komen ook de kosten die Beeldstorm maakt, voor de goede uitvoering van de opdracht, voor vergoeding in aanmerking.

Websites

Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Drukwerk

Beeldstorm drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Beeldstorm op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Aansprakelijkheid

Beeldstorm is niet aansprakelijk voor:
– Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
– Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
– Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Beeldstorm.
– Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

Beeldstorm is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Beeldstorm is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschades.

Een jaar na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor Beeldstorm.

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Beeldstorm.